Блог за финансова грамотност, инвестиции и лични финанси

петък, 31 май 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Май 2024)

С малко закъснение (на 5 юни) споделям месечния обзор на индивидуалното ми инвестиционно портфолио. Май 2024 г. е най-силният месец май за щатския капиталов пазар от 2009 г. с близо 4% ръст на индекса SP500. Вярно, не всички компании се предсавиха равномерно, но лодката се повдигна като цяло. Същото се отнася и за селекцията компании на БФБ. 

Оценката на нетните активи в трите стълба нарасна с 2.56% само за този месец, което за подобен тип относително по-нискорискови инвестиции е много добър резултат. 

Паричните потоци под формата на пасивна доходност съставляваха 18.10% от всички входящи потоци, останалото е регулярният депозит. Може би е важно да се направи сравнение спрямо миналия месец май - тогава същият показател е бил 13.03%, а през 2022 г. - 11.18%. Това показва, че доходността под формата на кеш в портфейла настига размера на депозита, въпреки че той съшо е увеличаван два пъти за последните две години, които дадох като пример. 

Разбивката по стълбове е както следва:


* * * Американски акции * * *
С оглед на растящия пазар нямаше как да направя евтини покупки и ми се наложи да събирам акции "на ръка" вместо да ми бъдат изпълнявани поръчките. Изключение направи VICI Properties, откъде всъщност дойде и един от редките случаи на негативно движение. Купих акции на на този АДСИЦ на 7 май на цена от $29.37. 

На 17 май направих още две сделки - покупки на Apple (при котировка от $189.78) и Pfizer ($28.54). 

Дивиденти бяха изплатени от JP Morgan, AT&T и Apple. 

Бурното възстановяване на NextEra Energy превърна тази позиция в моя водеща. Това е една инвестиция, която се развива особено добре, заедно с JP Morgan. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Нямам сделки на БФБ през месеца, но ми бяха кредитирани няколко дивидента от сегмент Интернешънъл. Става дума за плащанията по книжата на JP Morgan и Мicrosoft, които притежавам и през евроепейските пазари, както и на Lockheed Martin. 

С наближаването на лятото наближава и дивидентния сезон на БФБ. Очаквам доста слаба реколта - още един фактор, който отблъсква инвеститорите от българския пазар (да не се бъркат инвеститор и спекулант).

Вече се знае, че Неохим няма да разпределя дивидент заради реализираната загуба през финансовата 2023 г.

Монбат има реализирана печалба, която бордът предлага да бъде отнесена към неразпределената печалба в баланса. Имайки предвид акционерната структура, не е реалистично да се смята, че някакво друго предложение може да бъде прието. С оглед на размера ѝ, един дивидент от 4-5 стотинки нямаше да се посрещне с неодобрение от инвеститорите, които влагаме пари в търсене на възвръщаемост все пак. 

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ също няма подлежащ за разпределение финансов резултат. 

Бялата лястовица (в моята кошница с акции) остава БФБ АД с близо 30 стотинки дивидент на акция, макар че очакванията други. 

Софарма Трейдинг също няма да разпредели дивидент въпреки добрия финансов резултат. Няма как да има чужди инвестиции на българския капиталов пазар, когато мажоритарите не споделят своя финансов успех с хората, които финансират бизнесите. 

Подобен е случаят и с Телелинк Бизнес Сървисис Груп, чийто мениджмънт отдавна е загубил пазарното доверието и своя интегритет. 

И въпреки всички тези нагативни за инвеститорите новини, нетната оценка на този стълб от портфейла нарастна през май с 1.35%.


* * * P2P * * *
Нормален процес, нищо за отчитане освен може би леко повишение на лихвите и нищожно разчистване на просрочени кредити. 1.81% от входящите парични потоци за месеца се дължат на лихви по P2P кредити в Минтос. 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Април 2024)
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Share:

вторник, 30 април 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Април 2024)

Свалихме още един лист от календара, който предложи не малко възможности и заплахи за индивидуалните инвестиционни портфейли. 

Последният ден на април завари прoцеса по затваряне и отчитане на периода с поксъпнал долар заради икономическата и лихвена динамика отвъд Океана. Ежемесечният ми депозит беше изпълнен на 3 април на 1.80 лв. за долар, а в края на месеца щатската валута се котираше по около 1.83 лв. за долар. Само това движение води до нереализирана доходност на активите, деноминирани в долари, от повече от 1.6%. 

Разбира се, валутните флуктуации са нещо обичайно и в дългосрочен план, особено при стратегията на осреднявате, те се изглаждат. 

Пазарните движения обаче изядоха положителните валутни разлики и затварянето на април идва при понижена нетна стойност на активите за месеца спрямо предходния период за първи път от октомври 2023 г., когато пак имаше големи разпродажби. 

* * * P2P * * *
Нищо съществено за отчитане тук, освен че паричният поток за месеца от лихви възлезе на 1.72% от всички входящи потоци. Нормалният процес тече без значими събития. Лихвите в Минтос по личните и други видове кредити плавно спада поради нарастващото доверие и също така плавно увеличаващите се инвеститорски пари, които се конкурират за по-малко предлагане от оригнаторите.

8.91% е среднопретеглената лихва по моето кредитно портфолио, но тук е важно да се има предвид, че моят стремеж е то да бъде силно диверсифицирано между оригинатори и държави, което потиска леко доходността. * * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Нямах сделки на БФБ през месец април. Ликвидирани бяха правата, които не упражних за облигациите на Доверие Обединен Холдинг, което донесе пренебрежим паричен поток. Получих и забавени дивиденти от Exxon Mobil (XONA), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan (CMC), които генерираха по-голямата част от пасивната доходност през месеца и съставляваха вече осезаема част от входящия кеш към всички стълбове (11.74%).

Нетната стойност на активите обаче отбеляза понижение спрямо март с около 2% в унисон с движенията по моите позиции. Най-съществено се отразиха спадовете при листнатите на немската борса книжа на JNJ и тези на Доверие ОХ на БФБ. * * * Американски акции * * *
В най-динамичния стълб в портфейла бяха регистрирани три сделки. Закрих напълно позицията на Union Pacific на 3 април с поръчка на цена от $243.98. Нямам кой знае какви забележки към железопътната компания и когато я видя на по-добра цена, ще вляза отново, а причината за продажбата е стремежът ми да оформя селекция от акции, които предлагат пазарна алфа, т.е. се представят по-добре от пазара.

Случаят на UNP не е такъв. Първата покупка датира от октомври 2021 г. (Инвестиционен портфейл 10/2021). След затварятнето на позицията отчитам точно 14.04% доходност, в това число и дивиденти, което за около 2 г. и половина не е задоволителен резултат. Важно е да се отбележи, че част от доходността е "изядена" от самата стратегия по осредняване. Така например през март 2022 г. съм купувал акции при цена от $260.10. 

По горните причини през времето съм затварял и други позиции, например Cisco Systems и Dow Inc. 

През април имах и две покупки. На 3 април купих още малко Visa ($277.95/дял), а на 10 април - NextEra Energy при котировка $63.89 на акция. 

Дивиденти получих от VICI и UNP, възлизащи на 6.01% от всички входящи потоци. 

Пазарният тренд през периода обаче беше низходящ. Нереализираният резултат в лева, дори и след положителната валутна разлика, възлиза на -1.30%. Очакванията ми са търсене на дъно от страна на пазарните участници, което ще ми позволи по-агресивни покупки на бъдещи парични потоци на по-добра цена. Средствата от закриването на UNP също ще помогнат в този процес. 

Към края на април свободният кеш в този стълб на портфейла представлява най-голямата позиция (15.53%). 


От архива:
Инвестиционен портфейл (Март 2024)
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Инвестиционен портфейл (Януари 2024)Share:

петък, 29 март 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Март 2024)

Инвестиционният меесец март беше белязан от турболенции в България и стабилен растеж на чуждестранните компании в портфейла. Понеже такива има и в портфейлния миск и в България, не е учудващо, че периодът завършва с ръст на нетните активи по сметката в Елана Трейдинг от 1.91%. Щатският стълб от своя страна отбелязва солиден ръст от 3.32%, подкрепен на практика от всички компании в кошницата.

Пасивната доходност от дивиденти и лихви по P2P кредити възлезе на 13.14% от всички входящи потоци към цялостното портфолио. 

В следващите редове - детайли за отделните стълбове:

* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
В ретроспектива, ако не бях взел чуждестранните акции, този стълб щеше да е много неуспешен. Давам си ясна сметка, че селекцията ми от компании е трагична, имайки предвид, че Химимпорт съставлява 2.10% от портфейла, Неохим - 2.42% (от много повече доскоро), Телелинк - 2.57% и  Монбат - 4.61% (от повече доскоро). 

И ако символичната позиция в Химимпорт свети със скромна капиталова загуба, то ситуациите при Монбат и Неохим са истинска гротеска. Може и да има по-лош мениджмънт на българско публично дружество някъде от този на Неохим, но на мен не ми е известен. Почти 100 млн. свободен кеш изчезна по подобие на телефонна измама, при която невинна объркана баба хвърля сак с пари през балкона. 

При Монбат причините за колапса са много по-различни, но това не толли никого. 

На този фон обаче селекцията от изключително консервативни американски акции, търгувани на Дойче Бьорзе в евро, не само покрива загубите, но и тегли каручката бавно напред. Споделям го, за да онагледя успешен пример за възможна диверсификация, която да включва изключително високорисковите български публични дружества.

През месеца нямаше входящи потоци от дивиденти. В края на март реших да заключа част от доходността ми в Доверие Обединен Холдинг и продадох на 25 март акции при цени от 9.12 лв. В същия ден увеличих позицията ми в Софарма Трейдинг при цени  от 5.85 лв на акция. Бичи настроен съм и за двете компании, просто пазарните обстоятелства ми предоставиха възможност за ребалансиране. 

Новината, че Фонд Недвижими Имоти България може и да не разпредели дивидент, беше разочароваща, но се надявам това да не е окончателното решение на мениджмънта. Падането на кабинета е лоша новина и за БФБ АД, но засега няма изгледи дивидентната политика, наложена на държавните дружества, да се променя в обозримото бъдеще. Тази промяна в управлението на тези компании аз намирам за правилна и полезна.


* * * Американски акции * * *
Много силен месец за щатските компании, силен моментум при много компании. Така например акциите на Pfizer поскъпнаха с 4.48% за един месец. Най-силното представяне дойде от сравнително тежката NextEra Energy, която за март добави 15.80% към капитализацията си. AT&T също добави 4% към цената на акциите си и всичко това изтегли представянето на кошницата от акции много напред.

Купувах акции на PFE на 5 март при цени от $25.88, а в края на месеца котировката е вече $27.75. Много често съм се самоукорявал за лоши сделки, но този път ще се потупам по рамото :) Чудесна сделка с компания, която се управлява добре и носи стойност както на потребиелите, така и на инвеститорите.

Увеличих и позицията в JNJ с изпълнена поръчка "купува" на 7 март (при цена на акциите от $158.75). На следващия ден добавих и още книжа на телекома АТ&T при цени от $16.99. 

Дивиденти получих от Pfizer, Visa, JNJ, Exxon Mobil, Microsoft и NextEra Energy. 


* * * P2P * * *
В P2P сектора и по-конкретно в нишата с индивидуалното кредитиране се наблюдава спад на лихвите. Средната на портфейла ми в момента е малко под 10% при около 12% преди 6-8 месеца. Това не е тенденция, която заслужава специално внимание, най-малкото защото може да има всевъзможни тълкувания - от това, че в Минтос има повече инвеститорски средства, отколкото кредити за продажба, до спад в търсенето на кредит от страна на кредитополучателите. 

Делът на лихвите във входящите парични потоци възлезе на 1.73%.


От архива:
Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)
Инвестиционен портфейл (Януари 2024)
Инвестиционен портфейл (Декември 2023)


Share:

сряда, 6 март 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Февруари 2024)

Месец февруари не може да се отличи с някакви грандиозни движения в която и да било посока, но все пак може да бъде отчетен като положителен период. Стойността на портфейла с американски акции в лева се понижи с половин процент, докато сметката в българския брокер нарастна с близо 3%.

Относително ниски бяха и входящите парични потоци от дивиденти и лихви. Общият сбор на тези потоци възлезе на на 7.56% от всички входящи потоци. Останалото, разбира се, е ежемсечният депозит. *** Американски акции ***
На 1 февруари отворих позиция във Visa Inc. (V) при цена на дял от $276.15. Осъзнавам, че подобна компания е в относително зряла фаза и по-голямата част от растежа е изконсумиран, но се замислих ако днес трябваше да започна градежа на портфейл бих ли купил тази акция на тази цена. И отговорът беше да. 

Между другото да се инвестира в система за сетълмент на картови разплащания е смел контра-крипто залог, особоно на фона на новата вълна от биткойн еуфория. Повишените цени на криптото обаче нямат нищо общо с полезността на виртуалните валути, които теоретично могат да засегнат бизнес модела на компнаии като Виза, Мастъркард и други. Моят залог е, че това няма да се случи, а напротив - изброените ще разширяват пазарите си с недобанкирани (underbanked) региони, особено в Азия и Африка. 

Друга покупка беше на Епъл при цена от $188.14 на 7 февруари.  Общо взето тази доста несъвършена единична сделка стана причината за лекия спад в нетната стойност на този стълб. 

Имаше и трета - на Майкрософт, при цена от $404.34 на 15 февруари. 

Този път минусът на осредняването се прояви с пълна сила. Когато се появи необходимост от ребалансиране и покупки (технологичните ми бяха изостанали напоследък като дял от портфейла) може да се окаже, че не е подходящ момент за покупка. От друга страна, както и в случая с Visa, и другите две компании са такива, с които бих започнал дори дивидентно портфолио. 

Иначе постъпленията от дивиденти дойдоха от плащанията на JPM, AT&T и Apple. 


*** P2P ***
Нормален процес - покупка на нови полици за кредити в Минтос срещу постъпленията от погасени заеми при съответните оригинатори. Застой при възстановяването на задържани средства под риск при проблемни оригинатори и прилична доходност от работещия портфейл от P2P кредити. 


*** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
Този стълб го оставих да покаже магията си без да му преча. Никакви движения, с изключение на капиталовата печалба. 

Доверие Обединен Холдинг, БФБ АД и Фонд за Недвижими Имоти България блестяха през февруари, заедно и със закупените от Дойче Бьорзе и търгувани на българската борса дялове от Майкрософт. 


От архива:
Инвестиционно портфолио (Януари 2024)
Инвестиционно портфолио (Декември 2023)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2023)

Share:

сряда, 28 февруари 2024 г.

Няколко психологически принципа в инвестирането от Дейвид Гарднър / Motley Fool

Дейвид Гарднър е един от създателите на популярния сайт за инвестиционна информация Motley Fool. Освен това той е автор на бестселъри, както и водещ на подкаста Rule Breaker Investing, за който намирам понякога време. 

Един от последните епизоди ме впечатли необичайно с простите, но толкова невидими принципи в инвестирането, които ако човек ги познава, най-вероятно ще постигне по-високи резултати. Става дума за епизода със заглавие, което в груб превод означава "Мисловни съвети, трикове и чалъми за живота - издание 9". 

Линк към Google podcasts (отваря се в нов прозорец): Mental Tips, Tricks & Lifehacks, Vol. 9
Линк към сайта на Motley Fool: Тук
Първият принцип (аз така ще го нарека), е оценката на стойността. Водещият разказва за сбирка на приятели, при която без да гледат етикетите са си поставили за задача да оценят качеството на три бутилки червено вино - едната за около $5, другата за $35, а третата - за $300 долара. Групата в крайна сметка е оценила най-високо втората бутилка. 

Поуките са две. Едната е, че няма понятия като скъпо и евтино, нито че платената по-висока цена гарантира качество или задоволяване на потребностите. 

Втората е, че пазарът е склонен да плаща по-висока цена за продукти (или инвестиционни активи), които имат добър маркетинг и се ползват с популярност на пазара, но не са непременно най-качествените. 


Вторият принцип, по-точно идея, е че всеки е инвеститор на този свят. Всеки човек е изправен пред избор какво да направи с този "излишен" 1 лев, който има, и пред още по-трудния избор в какво да вложи следващия един час от живота си. Почти всеки житейски избор е инвестиция на някакъв ресурс в името на постигането на определена цел. В този смисъл всеки човек е под някаква форма инвеститор. 


Друг акцент, който ми направи впечатление в този подкаст, е този за момента на окончателно постигнатото щастие. Той е под номер 5 в списъка на Дейвид Гарднър. Става дума за постоянното поставяне на по-високи и по-високи цели, които ни пречат да сме щастливи. Завършваме образование и докато чакаме този момент сме убедени, че вземем ли желаната диплома, ще бъдем много удовлетворени и радостни. Установяваме, че еуфорията трае около ден. Същото се отнася и за други постижения. Но липсата на еуфория не ги прави по-малки. Трикът е да се научим да бъдем доволни и щастливи на това, което имаме тук и сега и да разкачим щастието от задължителните високи постижения.

В контекста на инвестирането това се превежда като да не бъдем максималисти в преследването на висока доходност. Както и да не си поставяме летва "кога" да бъдем щастливи - на първия милион, като купим петия инвестиционен имот и т.н.

И още по горното - водещият разказва за случай на предприемач, който е имал технологична компания в разгара на дот-ком балона. Предлагали му 10 милиона долара за бизнеса му. Увлечен от неразумните оценки на бизнесите, той е искал 125 милиона долара. Събитията така са се развили, че накрая си е поставил трета - да излезе от дълговете и да си възвърне професионалната репутация. Този акцент докосва и темата за алчността.

Останлите съвети и трикове ще оставя да ги чуете сами, ако слушате подкасти на английски и имате интерес. 

Share:

петък, 9 февруари 2024 г.

Инвестиционен портфейл (Януари 2024)

С голямо закъснение пиша долните редове по силата на отдавна изграден навик. Би било тъпо просто да спра да поддържам този блог изведнъж, въпреки че в последно време нямам никакъв ресурс за него. Следващият пост ще бъде именно "служебно съобщение" за това какво ще се случва с това онлайн местенце на българската инвеститорска среда, а сега - по същество. 

През месец януари българския стълб в портфейла нарасна с 4.49%, подкрепен най-вече от избухването на БФБ АД, но и на други позиции.  

11.89% от всички входящи парични потоци се паднаха на дивидентите и лихвите по P2P кредити в първия месец от годината. Останалото е мой депозит. Янаури, Април и Ноември са най-слаби откъм пасивна доходност. Юли е изключен, защото тогава обичайно доста български комапнии изплащат дивиденти. 

Щатският стълб също отбеляза забележителен капиталов ръст, разбира се, в графата нереализирана доходност. Така цялостният портфейл беше преоценен нагоре през януари спрямо декември 2023 с 4.83%. 

Това не означава обаче, че не допуснах като че ли някои грешки. За тях - в съответните рубрики.*** Американски акции ***
Започвам с този стълб, защото тук със сигурност допуснах една техническа грешка и може би една стратегическа. 

Техническата грешка беше, че купих два отделни лота с акции на VICI Properties на 4 янаури ($31.79 на акция) и на 17 януари ($30.89). Случи се от недоглеждане и поради факта, че не винаги търгувам с лимитирани поръчки, които да залагам в платформата. 

Друга покупка пак на 17 януари, регулярна, беше на дялове от NextEra Energy при цена от $59.24.

Дивидентите по тази сметка за януари дойдоха от VICI и от Union Pacific. 

От много времe исках да имам в този портфейл Visa Inc. (V) и вече я имам тази позиция след покупка на 1 февраури (ще бъде отразена в следващия обзор). За целта трябваше да освободя средства и от всички компании в портфолиото най-несигурен бях по отношение на Dow Inc. Компанията предлага много солиден дивидент, но буксува по отношение на капиталовата доходност и най-вече в бизнес развитието си. Така на 16 янаури беше затворена тази позиция при много добра цена от $55.30 за акция и окончателно реализирана доходност от 11.24% за около година и половина. Очевидно - нищо впечатляващо.

Съмненията ми обаче са дали трябваше да ликвидирам тази позиция или AAPL (Apple Inc.). Първо, с добавянето на Visa може да се каже, че имам свръх експозиция към технологиите, макар че секторът ѝ може да се третира и като финанси. Второ, както не съм сигурен и не съм доволен от Dow, така не съм сигурен и в Apple. Разликата е, че от втората инвестиция съм доволен поне засега. Това обаче може лесно да се промени при сериозен срив и съответно да нямам "заключена доходност" тук, особено като се има предвид символичния дивидент. 

Историята ще съди. 


*** P2P ***
Малко разочароващ старт на годината с 0 евро възстановени задължения от просрочията отвъд гаранцията за обратно изкупуване. На фиг. 1 е показана динамиката на просрочените проблемни кредити, като началната точка е март 2021 г. 
фиг. 1. Графика на възстановените просрочени кредити след сътресенията в Минтос от 2021 и 2022 г. В зелено - възстановени суми, в червено - отписвания. 

19.52% от баланса по този стълб се намира под риск (т.е. е на линията в графиката горе). Това не е малка експозиция към риск, макар че доходността ми покрива евентуален най-лош сценарий с отписване на всичко останало. При този песимистичен вариант няма да загубя пари, а спечеля малко, но не достатъчно да компенсирам натрупаната инфлация през последните години. 

Иначе доходността по кредитите донесе 2.41% от всички входящи парични потоци за месеца към цялостния портфейл.


*** Български акции (Портфолио на БФБ) ***
И в този стълб имаше и движения, и неточности. 

На 5 януари закрих позицията в Импулс I АД при цена от 1.27 лв. на акция. В разгара на работния ден поставих пазарна поръчка продава, вместо да сложа желаната по-висока цена. Исках да изляза и да окрупня кеша, с който да увелича позицията си или в БФБ АД, или в Доверие Обединен Холдинг и или във Фонд за Недвижими Имоти България. 

С по-голяма сума осъществих покупки на BSE на 15 янаури при цени от 14.90 и 15.00 лв. за дял. 

С много по-малка сума допълних Химимпорт, подведен от моментен пазарен сантимент, на 23 янаури при котировка от 0.84 лв. за акция. Разбира се, че желанието ми е да напусна позицията без загуби чрез осредняване нагоре, но вместо това "доказключих" още няколко стотин лева в тази компания. Детинска грешка...

Парични потоци в сметката постъпиха от дивидента от Lockheed Martin, който очевидно беше реинвестиран в български компании. Към края на периода неговия размер в тази сметка е 0,01%.


*** Заключителни бележки ***
Немалкото допуснати грешки през януари илюстрират факта, че човек, който сам управлява портфейла си, е изложен на риска дори от самия себе си. Това, което ми се е случило, не е наранило съществено резултатите ми, което пък показва, че ако се следва една правилна стратегия достатъчно дълго, дори и да има неточности, те ще бъдат абсорбирани от предходни резултати или от положителни текущи движения. 

Другата поука е, че грешките са неизбежни, но те не трябва да нанасят по-голяма психическа травма от добрите резултати. От архива:
Инвестиционно портфолио (Декември 2023)
Инвестиционно портфолио (Ноември 2023)
Инвестиционно портфолио (Октомври 2023)
Share:

петък, 26 януари 2024 г.

Българите инвестираха по 4290 лв. в акции през Револют през 2023 г.

Българските клиенти на финансовата технология Револют, която включва и инвестиционно посредничество, са инвестирали средно по 2160 евро през 2023 г. За сравнение, средната инвестирана сума от клиентите в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) като цяло е 1827 евро. Данните са от статистика на самата платформа. 

Според данни на Револют клиентите ѝ в България, които използват приложението за инвестиране, са се удвоили (+98%) през 2023 г. Макар да не посочва точна бройка, общият брой на потребителите в страната е вече над 700 хиляди, или 2% от всички 35 милиона в Европа и целия свят.

Статистиката показва, че българите над 55 години са инвестирали най-много през изминалата година - 4880 евро. "В България мъжете имат водеща роля в инвестиционната сфера, като демонстрират по-високи нива на активност и инвестират по-значителни суми", разкриват от платформата. Така средно те са инвестирали почти три пъти повече в сравнение с жените, или съответно 2549 евро и 927 евро.

Според данните на Revolut най-търгуваната в ЕИЗ американска (листвана на борсата в САЩ) акция през 2023 г. е на автомобилния гигант Tesla (TSLA), следвана от основаната през 2017 г. компания за космически полети Momentus (MNTS) и китайския производител на електромобили NIO (NIO).

Сред акциите от Европейския съюз лидери са тези на пивоварната Anheuser-Busch (1NBA), германската автомобилна компания Volkswagen (VOW3) и холандската компания за електронни разплащания Adyen (1N8), обобщава "Капитал".

И сред българите през миналата година най-популярни са били акциите на Tesla и NIO, но и тези на канадския производител на батерии за електрически автомобили Sigma Lithium Company (SGML).

Европейските акции, които са привлекли вниманието на инвеститорите, са на германската енергийна компания Uniper (UN0), следвана от нидерландската ABN AMRO Group N.V. (ABN) и австрийската банка BAWAG (BG).
Share:

В блога

Политика и икономика във ФБ

Избрано

Живот без покрив или как преследването на FIRE води към тъпи идеи

Много пъти е споменавано, че преследването на финансова независимост не бива да бъде самоцел. Обичайните изтъквани доводи е, че тази цел пон...

Архив

По жицата

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *